Dekontaminace a odstranění odpadů ze zdravotnických zařízení

Dekontaminací a odstraňováním nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení se společnost zabývá od roku 2004. Tato aktivita je prováděna v areálu závodu Dubenec nedaleko Příbrami. Společnost zde jako jediná v ČR používá proces autoklávování k dekontaminaci odpadů ze zdravotnických zařízení. Jádrem procesu je provoz sterilizačního parního autoklávu, kde je prováděna dekontaminace zpracovaných odpadů ze zdravotnických a jim podobných zařízení v případě, že jsou tyto odpady klasifikovány jako infekční. Během pracovního cyklu je v tomto zařízení vlivem rozdružování, teploty a tlaku odstraněna infekčnost materiálu a odpad je následně mechanicky upraven. Dále je možno s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie „Ostatní“.

K realizaci celého zmíněného procesu jsou využívána další zařízení jako:

  • mobilní zařízení ke sběru odpadů ze zdravotnických zařízení (motorová vozidla ve skříňovém provedení splňující požadavky na přepravu nebezpečných věcí dle ADR a dalších zvláštních předpisů)
  • sklady odpadů ze zdravotnických zařízení (chlazené sklady, které umožňují dodržet přísná opatření daná pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení).
  • sterilizační parní autokláv (SPA) – zařízení na dekontaminaci zdravotnického odpadu vedoucí k odstranění nebezpečné vlastnosti HP9-infekčnost.

Druhy přijímaných odpadů:

  • infekční zdravotnický odpad zatříděný pod katalogová čísla 18 01 03* a 18 02 02* (Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce), kategorie N,
  • po dekontaminaci je odpad zařazen pod kód 18 01 04 (kategorie O) a po mechanické úpravě drcením jako odpad kódu 19 12 12 (kategorie O),
  • odpady patologicko-anatomické, chemické, ostré, farmaceutické a cytostatika není v České republice povoleno upravovat dekontaminací.