CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (ISŘ)

Naše společnost – WASTECH a.s. (dále jen společnost) se zabývá odstraňováním nebezpečných vlastností odpadů, svozem a výkupem odpadů, skladováním odpadů, dále úpravou, výstavbou, dostavbu, rozšířením a provozem zařízení na ekologickou likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, zpracováním, výrobou a distribucí paliv a maziv, a výzkum a vývoj v těchto oblastech.

Za účelem minimalizace rizik a s cílem neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a úroveň bezpečného pracovního prostředí se při všech činnostech zavazujeme:

  • Trvale plnit všechny právní a jiné požadavky.
  • Řídit veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jako procesy, a tím neustále zlepšovat náš systém řízení.
  • Dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb, plnit současné požadavky našich zákazníků a předvídat jejich budoucí požadavky.
  • Pečlivě vybírat své dodavatele a pravidelně hodnotit dodávky služeb.
  • Vzdělávat a motivovat své zaměstnance k tomu, aby všechny činnosti prováděli s plnou odpovědností k zavedeným systémům řízení.
  • Vytvářet a poskytovat potřebné finanční zdroje na realizaci opatření vedoucích ke snižování negativních vlivů na kvalitu poskytovaných služeb, životní prostředí a bezpečnost práce.
  • Trvale usilovat o minimalizaci rizik při všech činnostech, zvyšovat kvalitu pracovního prostředí a dosahovat stanovených bezpečnostních cílů a programů.
  • Pravidelně vyhodnocovat svůj environmentální profil, přezkoumávat cíle a přijímat adekvátní programy takovým způsobem, aby byla zajištěna maximální možná prevence před znečišťováním životního prostředí.
  • Udržovat čisté a zdravotně nezávadné životní prostředí, snižovat dopady našich činností na životní prostředí a klást důraz na prevenci jeho znečišťování.

Politika ISŘ je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní dodavatele.

Vedení společnosti se zavazuje, že vyvine potřebné úsilí k vytváření nezbytných podmínek a zdrojů k naplnění Politiky ISŘ a Cílů společnosti.

Tato Politika je v pravidelném intervalu přezkoumávána tak, aby byla zajištěna její aktuálnost a použitelnost, a je dále rozvíjena Příručkou ISŘ a navazující dokumentací ISŘ.

V Praze dne 14. 6. 2021

Mgr. Barbora Klimšová

člen představenstva

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001